V roku 1947 sa zjavila P. Mária s fatimskými deťmi aby oznámila pre ľudstvo Hodinu milosti vždy na poludnie 8. decembra. + Dnes o 17. 30 hod. zasvätenie Bratislavy

11.12.2016 12:25

Dňa 8. decembra 1983 Svätý Otec napísal list, v ktorom vyzval všetkých biskupov, aby zasvätili Panne Márii svet a hlavne Rusko. Ján Pavol II. mal toto zasvätenie na mysli už v čase, keď bol kardinálom. Vtedy doniesol do Ríma prosbu, v ktorej poľskí biskupi žiadali Pavla VI., aby zasvätil Rusko Panne Márii. Túto skutočnosť Pavol Hnilica pripomenul Jánovi Pavlovi II. pri ich prvom stretnutí po historickej voľbe kardinála Wojtyłu za pápeža.

Biskup Pavol Hnilica
Povedal mu: „Svätý Otče, za vášho pontifikátu musí prísť k zasväteniu i obráteniu Ruska.“ Ján Pavol II. odpovedal: „Pavol, keď ty získaš biskupov, ja to zasvätenie urobím s veľkou radosťou už zajtra.“ Z odpovede bolo zrejmé, že aj pápež musí brať do ohľadu určité okolnosti a názory pri uskutočňovaní takých podujatí, ako je akt zasvätenia.
Súkromný akt zasvätenia uskutočnil Ján Pavol II. uskutočnil už 8. de­cembra 1981 v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Nepoužil však výraz zasväcujem ti, ale výraz zverujem ti. Po svätej omši mu Pavol povedal: „Svä­tý Otče, váš úkon ma hlboko dojal i potešil, ale plesal by som ešte viacej, keby ste boli použili výraz zasväcujem ti, ako si to výslovne žiadala Panna Mária vo Fatime, a nie taký trošku oslabený výraz zverujem ti. Svätý Otec mu odpovedal: „Pavol, musíš rozumieť, že sú ešte niektorí teológovia, ktorí sú proti výrazu zasvätenie.

Postupom času Svätý Otec však prekonal vlastnú opatrnosť a výhrady týchto teológov a 13. mája 1982 vo Fatime, počas svojej ďakovnej púte, us­ku­točnil úkon zasvätenia ľudstva Panne Márii a po prvýkrát verejne a ex­pli­citne použil výraz zasväcujem ti.
Na tejto fatimskej púti Svätý Otec rozhodol, že sa utiahne do kaplnky zjavenia na hodinovú pobožnosť vďakyvzdania za záchranu pred guľkou atentátnika. Svoje rozhodnutie oznámil iba tam prítomným biskupom, ktorých vyzval, že ho môžu doprevádzať. Do kaplnky vchádzal mlčky medzi dvoma radmi biskupov. Výraz jeho tváre bol veľmi vážny a bol do seba tak uzavrený, že kráčal medzi biskupmi, akoby nikoho nevidel. Prešiel i popri Pavlovi. Potom sa však zastavil, vrátil sa asi dva-tri kroky dozadu. Položil mu ruky na plecia so slovami: „Ty si tu iste najšťastnejší a najspokojnejší zo všetkých biskupov.“ Prítomní biskupi boli tým trošku zarazení. „Aj my sme šťastní a spokojní,“ namietali, ale iba Pavol Hnilica a Ján Pavol II. poznali plnú príčinu Pavlovej spokojnosti, ktorou bol pápežský akt zasvätenia ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Po tejto príprave Sv. Otec pristúpil 8. decembra 1983 k verejnej výzve adresovanej biskupom celého sveta. Prosil, aby sa akt zasvätenia uskutočnil 24. alebo 25. marca 1984 na sviatok Zvestovania Panny Márie. Dva dátumy boli navrhnuté preto, lebo na 25. marca pripadala tretia nedeľa pôstna a tak sviatok Zvestovania Panny Márie sa liturgicky slávil v sobotu 24. marca. Teda v dňoch 24. a 25. marca 1984 biskupi po celom svete zasväcovali ľudstvo – a osobitne Rusko – Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Svätý Otec to urobil 25. marca. I keď vo svojej zasväcujúcej modlitbe Rusko vý­slov­ne nespomínal, každý vedel, že myslí na Rusko, keď zasväcuje Panne Márii tie národy, ktoré si žiadala, aby jej boli zasvätené.
Viac tu: https://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/news/biskup-hnilica-riskoval-zivot-aby-v-kremli-zasvatil-rusko-panne-marii-zasvatia-biskupi-panne-marii-v-sastine-aj-slovensky-narod-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Frim-katolicka-cirkev.webnode.sk%2Fnews%2Fbiskup-hnilica-riskoval-zivot-aby-v-kremli-zasvatil-rusko-panne-marii-zasvatia-biskupi-panne-marii-v-sastine-aj-slovensky-narod-%2F

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zo dňa 25.3.1984, pápežom sv. Jánom Pavlom II.
„Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svatom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.
„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie
a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.
,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“
„Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.
Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.
Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.
Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.
Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!
Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.
Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.
Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, azda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!
Od hladu a vojny, osloboď nás!
Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!
Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!
Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!
Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom
živote, osloboď nás!
Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!
Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!
Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!
Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!
Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.
Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!
********
Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá
tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie.

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2014/09/16/preco-biskupi-slovenska-sa-obavaju-zasvatit-rusko-a-slovensko-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/

 

V roku 1947 se zjevila v Montichiari Panna Mária s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem.

Přišla na zem oznámit pro lidstvo Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince.

Při zjevení Panna Maria požadovala, aby tato hodina modlidby a lásky byla uvedena ve známost a rozšířena po celém světě.

Je to hodina mimořádných milostí. Má se při ní navštívit kostel, není-li to možné, milosti obdrží ten, kdo se bude modlit, i doma.

„Želám si, aby sa každoročne 8. decembra napoludnie slávila hodina milosti pre celý svet.Týmto činom sa získajú pre duše početné duchovné a telesné milosti“

Z knihy: „Panna Mária, Rosa Mystica“ (putovná socha Panny Márie so zázračným milostivým pôsobením po celom svete)

alianciazanedelu.sk/v-roku-1947-sa-zjavila-p-maria-s-fatimskymi-detmi-aby-oznamila-pre-ludstvo-hodinu-milosti-vzdy-na-poludnie-8-decembra-dnes-o-17-30-hod-zasvatenie-bratislavy/