Úmysly Svätého Otca Františka zverené Apoštolátu modlitby na rok 2016

11.12.2015 23:00

 

Pápež František na Námestí sv. Petra v nedeľu 18. októbra 2015 - RV

11/12/2015 15:28

 

Obetovanie dňa na úmysly:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Január

Všeobecný úmysel: Medzináboženský dialóg Aby úprimný dialóg žien a mužov odlišných náboženstiev prinášal pokoj a spravodlivosť.

Evanjelizačný úmysel: Kresťanská jednota Aby sa dialógom, bratskou láskou a milosťou Ducha Svätého prekonali rozdelenia medzi kresťanmi.

Úmysel našich biskupov: Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov s úctou a so štedrosťou, rozpoznávajúc v každom obraz Boha.

Február

Všeobecný úmysel: Starostlivosť o stvorený svetAby sme sa dobre starali o stvorený svet, ktorý sme dostali ako nezaslúžený dar, aby sme ho rozvíjali a chránili pre ďalšie generácie.

Evanjelizačný úmysel: ÁziaAby bolo viac príležitostí na dialóg a stretnutia kresťanov s národmi Ázie.

Úmysel našich biskupov: Aby nám osobná skúsenosť utrpenia pomohla lepšie pochopiť situáciu opustených, chorých alebo starých ľudí a pobádala nás štedro pomáhať.

Marec

Všeobecný úmysel: Rodiny v ťažkých situáciáchAby rodiny v ťažkých situáciách dostávali potrebnú podporu a deti mohli vyrastať v zdravom a pokojnom prostredí.

Evanjelizačný úmysel: Prenasledovaní kresťaniaAby kresťania, znevýhodňovaní a prenasledovaní pre vieru, vďaka neustálej modlitbe celej Cirkvi zostali pevní a verní evanjeliu.

Úmysel našich biskupov: Aby kresťanské rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a aby láskou obklopovali chorých a starých, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc.

Apríl

Všeobecný úmysel: Maloroľníci Aby maloroľníci dostávali primeranú odmenu za svoju neoceniteľnú prácu.

Evanjelizačný úmysel: Kresťania v AfrikeAby africkí kresťania uprostred politicko-náboženských konfliktov vydávali svedectvo lásky a viery v Ježiša Krista.

Úmysel našich biskupov: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Máj

Všeobecný úmysel: Úcta k ženámAby sa ženám vo všetkých krajinách sveta preukazovala vážnosť a úcta a aby bol patrične oceňovaný ich prínos pre spoločnosť.

Evanjelizačný úmysel: RuženecAby sa rodiny, spoločenstvá a skupiny modlievali ruženec za šírenie evanjelia a za mier.

Úmysel našich biskupov: Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktmi.

Jún

Všeobecný úmysel: Ľudská solidaritaAby seniori, ľudia žijúci na okraji spoločnosti a opustení našli aj vo veľkomestách príležitosť na stretnutie a vzájomnú podporu.

Evanjelizačný úmysel: Bohoslovci a noviciAby sa bohoslovci, novici a novicky stretli s takými formátormi, ktorí prežívajú evanjeliovú radosť a múdro ich pripravia na ich poslanie.

Úmysel našich biskupov: Aby kňazi, zjednotení v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.

Júl

Všeobecný úmysel: Domorodé národyAby sme si viac vážili domorodé národy, ktorých totožnosť i samotná existencia sú ohrozené. 

Evanjelizačný úmysel: Latinská Amerika a KaribikAby cirkev v Latinskej Amerike a Karibiku s obnovenou energiou nadšene ohlasovala evanjelium v tejto časti sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať v Krakove, povzbudil mladých zakotviť svoj život v Kristovi.

August

Všeobecný úmysel: ŠportAby sa šport stal príležitosťou k bratským stretnutiam medzi národmi a významne prispel k mieru vo svete. 

Evanjelizačný úmysel: Žité evanjeliumAby kresťania žili podľa evanjelia tak, že budú vydávať svedectvo viery, úcty a lásky k blížnemu.

Úmysel našich biskupov: Aby kresťania prispievali k zmierňovaniu hmotného i duchovného utrpenia ľudí postihnutých nevy­liečiteľnými chorobami.

September

Všeobecný úmysel: Ľudská osoba v strede pozornosti Aby každý človek prispieval k všeobecnému dobru a k vytváraniu spoločnosti, v ktorej ľudská osoba bude stredom pozornosti.

Evanjelizačný úmysel: Poslanie šíriť evanjeliumAby kresťania, ktorí prijímajú sviatosti a rozjímajú o Svätom písme, stále viac si uvedomovali svoje poslanie šíriť evanjelium.

Úmysel našich biskupov: Aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia.

Október

Všeobecný úmysel: Novinári Aby novinári pri výkone svojho povolania vždy zachovávali úctu k pravde a mali silne vyvinutý zmysel pre etiku.

Evanjelizačný úmysel: Svetový deň modlitieb za misie Aby Svetový deň modlitieb za misie obnovil vo všetkých kresťanských spoločenstvách radosť z evanjelia a zodpovednosť za jeho ohlasovanie.

Úmysel našich biskupov: Aby sme si uvedomovali svoje kresťanské povolanie byť misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

November

Všeobecný úmysel: Krajiny prijímajúce utečencovAby krajiny, ktoré sa ujímajú veľkého počtu vysídlencov a utečencov, boli podporované vo svojom prejavovaní solidarity.

Evanjelizačný úmysel: Spolupráca kňazov a laikovAby sa kňazi a laici vo farnostiach podieľali na službe v prospech spoločenstva a nedali sa ničím odradiť.

Úmysel našich biskupov: Aby sme skutkami milosrdenstva vo svojom okolí svedčili o tom, že Boh je milosrdný Otec.

December

Všeobecný úmysel: Koniec zneužívania deti na vojenskú službuAby na celom svete bolo odstránené pohoršenie, ktorým je zneužívanie detí na vojenskú službu.

Evanjelizačný úmysel: EurópaAby európske národy znovu objavili krásu, dobro a pravdu evanjelia, ktoré dáva životu radosť a nádej.

Úmysel našich biskupov: Aby sme slávnosť Narodenia Pána prežívali radostne a s vďačnosťou za všetky milosti prijaté počas uplynulého roka.

(Zdroj: Redakcia časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho, Vydavateľstvo Dobrá kniha)