Predseda Rady KBS píše predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva

29.01.2016 18:15
Vážený pán predseda vlády,
Vážený pán minister zdravotníctva,
 
eskalácia mnoho rokov či desaťročí neriešených alebo chybne riešených problémov slovenského zdravotníctva, ktoré Vaša vláda a Vaše ministerstvo zdedilo aj z  predchádzajúcich období, nadobúda v ostatnom období na intenzite – a  dopadá dosiaľ nevídaným spôsobom na nevinných občanov Slovenskej republiky: v  prvom rade na pacientov, pre ktorých sa stáva nedostupnou primeraná zdravotná starostlivosť, a  tiež na zdravotníckych pracovníkov, ktorí znášajú neraz nevyhovujúce pracovné podmienky, spoločenské a  finančné nedocenenie, ba znevažovanie ich práce, ako aj nezáujem, ba až aroganciu vo vzťahu k  riešeniu ich oprávnených požiadaviek.
 
Osobitne znepokojujúci je spôsob, akým sa v súčasnosti pristupuje k  požiadavkám celoštátnej iniciatívy sestier, ktoré upozornili na závažné prešľapy a  nespravodlivosť. Namiesto potrebného dialógu a  hľadania primeraných riešení sa zvyšuje napätie, ubližuje sa kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom – a  v konečnom dôsledku sa tak ďalej ohrozuje poskytovanie kvalifikovanej a  primerane kvalitnej zdravotnej starostlivosti pacientom.
 
Ako biskup Katolíckej cirkvi na Slovensku, poverený duchovnou starostlivosťou o  oblasť zdravotníctva, sa z morálneho hľadiska cítim povinný zastať sa tých, ktorých bezmocný hlas akoby nedoliehal k  ušiam tých, ktorí dnes uplatňujú finančnú alebo politickú moc: slovenských pacientov, najmä chudobných, ťažko chorých a  umierajúcich, ako aj utláčaných, vykorisťovaných a  znevažovaných zdravotníckych pracovníkov.
 
Cirkvi nejde o politickú moc, ani o vstup do predvolebných konfrontácií v prospech ktorejkoľvek politickej strany: všetky, každá svojím dielom a  spôsobom, nesú priamu morálnu zodpovednosť za súčasný neutešený stav. Požadujeme naliehavé, urgentné riešenie zlej, miestami zúfalej situácie konkrétnych ľudí a ich rodín. To sa zvlášť týka súčasnej situácie sestier zapojených do iniciatívy na riešenie naliehavých problémov slovenského zdravotníctva. Rovnako naliehavo a priamo však ide aj o pacientov, ktorí ich kvalifikovanú, obetavú starostlivosť reálne potrebujú.
 
Z morálneho hľadiska si situácia vyžaduje primerané ústretové riešenia a  dialóg. Niet času ani priestoru na politikár1čenie alebo taktické manévrovanie pred voľbami. Iste je možné nájsť kompromisnú dohodu, ktorá napomôže upokojenie a  najmä spravodlivé vyriešenie vzniknutej krízovej situácie, s  perspektívou naštartovania nutných zmien, ktoré povedú ku skutočnému ozdraveniu slovenského zdravotníctva: v záujme pacientov, čiže všetkých obyvateľov Slovenska, ako aj tých, ktorí v  slovenskom zdravotníctve kvalifikovane a obetavo pracujú.
 
V tomto duchu a v Božej pravde zvolávam na Vaše ďalšie rozhodovanie a konanie potrebné Božie požehnanie.
 
Mons. Milan Lach SJ
predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS
 
 
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160125026