Kontroverzné časti schvalenej "strategie práv ochrany rodiny" vládou SR (18.2.2015)

18.02.2015 21:02

1.1.úvod

 

Základným predpokladom ďalšieho pokroku v oblasti podpory a ochrany práv LGBTI ľudí je povýšiť racionalitu nad predsudky, sekularizmus nad náboženský štát, rovnosť nad diskrimináciu a univerzálne práva nad stigmu menejcennosti

 

1.2 Aktuálny stav

Oblasť zamestnania

V oblasti práva na prácu Zákonník práce1 priamo uvádza zákaz obmedzení a diskriminácie aj z dôvodu pohlavia (teda rodovej identity) a sexuálnej orientácie. Podľa zákona o službách zamestnanosti2 zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie o sexuálnej orientácii, ale rodová identita tam explicitne nie je uvedená.

 

Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Prílohy:

zdroj: www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/