Konferenciu biskupov Slovenska pri rokovaniach o Stratégii rodovej rovnosti zastupovala R. Ocilková (ex-poslankyňa KDH, Bratislava Lamač)

25.11.2014 17:21

 

Ocílková: Rodina a život v manželstve sú predkladané v negatívnom svetle
Renata Ocilkova KDH
Bratislava 21. novembra (TK KBS) Vláda Slovenskej republiky schválila vo štvrtok, 20. novembra Stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán na roky 2014-2019. Konferenciu biskupov Slovenska pri rokovaniach zastupovala Renáta Ocilková.

Ako hodnotíte dnešný krok vlády?

Odpoviem vám textom stanoviska KBS. Konferencia biskupov Slovenska je z tohto kroku sklamaná. Takéto rozhodnutie považujeme za nesprávne. Je to pre nás výzva, aby sme ohlasovali pravdu o ľudskej dôstojnosti a rovnosti mužov a žien.

Čo považujete za najväčšie slabiny schválenej stratégie?

V Stratégii sú rodina a život v manželstve predkladané v negatívnom svetle. Manželstvo nie je vnímané ako dobrovoľné vytvorenie spoločenstva na základe vzájomnej lásky, ale ako partnerstvo rivalov; dokumenty sa nevenujú matkám z hľadiska vyzdvihnutia ich originality a prínosu pre spoločnosť, ale snažia sa o to, aby sa žena podobala mužovi. Dokument vníma takmer každý rozdiel v správaní mužov a žien akoby mal byť dôsledkom diskriminácie alebo zlých stereotypov, nerešpektuje prirodzenú afinitu ženy napr. k sociálnym službám, školstvu, zdravotníctvu a jej slobodný výber študijného/profesijného odboru alebo starostlivosti o dieťa. Deti sú vnímané ako prekážka k plnému pracovnému úväzku. Dokument sa síce venuje mzdovému rozdielu medzi mužom a ženou, ktorý predstavuje 20%, avšak úplne opomína mzdový rozdiel medzi matkou a otcom/mužom, ktorý je viac ako 30 %-ný. V definícii rodu sa síce vypustila zmienka o rodovej identite, avšak bolo odmietnuté zapracovať definíciu, že rod je založený na biologickej sexuálnej identite mužskej či ženskej, čo otvára úplne inú dimenziu chápania rodu. Za kritický bod považujeme odporúčanie Výboru CEDAW (CEDAW, anglická skratka Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien), aby sa stanovili pravidlá pre uplatňovanie výhrady vo svedomí zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby sa zabezpečil neobmedzený prístup žien k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia: tu majú autori na mysli to, aby každý gynekológ buď vykonal interrupciu alebo odporučil iného lekára, zariadenie, ktorí interrupciu vykonajú.

Ako sa k výhradám KBS postavilo ministerstvo?

Zástupcovia ministerstva prejavili počas rokovaní určitú mieru ústretovosti. Boli to však väčšinou kozmetické úpravy. Argumentu, že stratégia je ideologickým dokumentom, nerozumejú. Domnievam sa, že ministerstvo nedostatočne reagovalo na desiatky pripomienok mimovládnych organizácii a nevzalo do úvahy názory asi tisícky ľudí, ktorí sa v utorok 11. novembra zúčastnili protestu pred úradom vlády, aby vyjadrili svoj nesúhlas so stratégiou.

Ako si vysvetľujete takéto postoje štátnych úradníkov?

Konaniu ministerstva je ťažké rozumieť. Treba však otvorene povedať, že naše Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa rodinnej politike takmer vôbec nevenuje. Stačí si pozrieť jeho organizačnú štruktúru. Z nej jasne vyplýva, že presadzovanie rodovej ideológie má prednosť pred rodinnou politikou, dokonca aj agendu zosúladenia rodinného a pracovného života zverili Výboru pre rodovú rovnosť. Som presvedčená, že dozrel čas otvoriť diskusiu aj o fungovaní samotného ministerstva. Pokiaľ bude rodinná politika banalizovaná a štátni úradníci budú pod vplyvom liberálnych extrémistov, situácia sa nezmení.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141121044