George Soros a jeho kontroverzná nadácia: "Open Society" v boji za potraty

07.09.2016 14:28

https://21stcenturywire.com/wp-content/uploads/2016/01/1-Soros-Open-Society.jpg

New York/Dublin, 2.9.2016 (kath.net/CNA/jg) 019 574
Nadácie „Open Society“ (Otvorená spoločnosť) miliardára Georga Sorosa očividne na celom svete sledujú stratégiu boja proti zákazu potratov. Vyplýva to z dokumentov uverejnených na internetovej stránke DCLeaks.com. DCLeaks.com tvrdí, že dokumenty stratégie pochádzajú od nadácií, ktoré George Soros zriadil na celom svete na šírenie „otvorenej spoločnosti“.

Prekonanie zákazu potratov v Írskej republike zohráva v tejto stratégii očividne dôležitú úlohu. Sorosov úspech podporujú prívrženci potratov v Írsku, „a to by mohlo mať účinky na iné katolícke krajiny Európy ako Poľsko a dodať potrebný dôkaz, že zmeny sú možné aj vo veľmi konzervatívnych krajinách“, ako sa doslova uvádza v dokumente.
Ochrana nenarodeného dieťaťa je v írskej ústave zakotvená od r. 1983. Nadáciu „Open Society“ chcú podporovať organizácie ako „Amnesty International“, „Abortion Rights Campaign“ a „Irish Family Planning Association“ v spoločnej kampani, aby sa tento článok v ústave zrušil. „Úspešná iniciatíva zavedenia „homosexuálneho manželstva“ v r. 2015 môže kampani na zavedenie potratu poskytnúť hodnotné impulzy,“ píše sa v dokumente ďalej.
Podľa dokumentu sa majú podobné iniciatívy na uľahčenie potratov podporovať aj v Mexiku, Nigérii, Tanzánii, ako aj v ďalších regiónoch Európy, Afriky a Južnej Ameriky. Sorosove nadácie usilujú o štrukturálne zmeny politického a hospodárskeho systému. Iné organizácie pre napomáhanie práv žien sa príliš veľa sústreďujú na podporu jednotlivých osôb, ako kritizuje dokument.

Organizácie „Open Society“ sledujú inú stratégiu, Pracujú so sieťou miestnych nadácií v 40 krajinách a siedmych regiónoch. Tie lokálne danosti presne poznajú a môžu preto rozpoznávať priaznivé príležitosti na realizáciu svojich cieľov.
Popri uľahčení potratu má táto stratégia aj iné oblasti cieľov: úmrtnosť matiek, starostlivosť o tehotné ženy, detské manželstvá, násilie, prístup k hospodárskym zdrojom a posilňovanie ženských hnutí. Všetky ciele úzko súvisia. Aby mohli mať ženy plnú účasť na spoločenských procesoch, musia mať „kontrolu nad svojím telom“, a aspoň minimálnu mieru ekonomického zabezpečenia, ako aj možnosť verejne sa zasadzovať za svoje požiadavky, ako sa uvádza v dokumente.
Na budúce tri roky sa plánuje tieto stratégie rozvíjať či vybudovať na národnej úrovni, čo by štáty zaväzovalo k väčšej angažovanosti v oblasti práv žien, aby sa tak mohli tieto ciele zrealizovať, aby vznikla nová generácia vedúcich síl, ktoré by sa za uvedené požiadavky zasadzovali.