Anti-katolicke spravy na Gloria TV

28.11.2014 00:17

pravda o Gloria tv

jloughnan.tripod.com/holyrope3.htm

Gloria.tv allows the production on site of videos from schismatic and heretic sources.

Heretical sedevacantist propaganda of Br. Michael Dimond has been permitted; Sedevacantists believe that there has not been a valid pope since Pope Pius XII!
These "un-Catholic"-activities have been allowed to proliferate allegedly in virtue of someone's "lack of time." But, worse - anti-Catholic material has been allowed from the Orthodox priest, F. Libor Halik.
Canon #1369 of the Code of Canon Law provides:
"A person is to be punished with a just penalty, who, at a public event or assembly, or in a punished writing, or otherwise using the means of social communication, utters blasphemy, or gravely harms public morals, or rails at or excites hatred of or contempt for religion or the Church."
How, does Canon #1369 not apply in these cases?

PREKLAD:

Gloria.tv umožňuje vyrábať na mieste videí z rozkolníkov a bludnými zdrojov.

Kacírska sedevacantisticka propaganda Br. Michael Dimond bola povolena; Sedesvakantisté presvedčení, že nebol platný pápež od pápeža Pia XII!

https://bernardus-media.gloria.tv/u9/user-416-6.jpg?upstream=monika-media.gloria.tv%2Fc&sum=DTUj3rkNVXQS67KSuXJsxQ&due=1450656000 o.Libor Halik

Tieto "anti-katolícke" -activity boli umožnené širiť údajne na základe niekoho "nedostatku času". Ale čo  je horšie - anti-katolícke materiáli boli povolené od pravoslávneho kňaza: o. Libor Halík.

Canon # 1369 Kódexu kánonického práva stanovuje:

Kto na verejnom zhromaždení alebo vo verejnom prejave, vo verejne rozširovanom spise alebo ináč použijúc spoločenské oznamovacie prostriedky, vysloví rúhanie alebo ťažko naruší dobré mravy, alebo sa dopustí urážky proti náboženstvu či Cirkvi, alebo vyvoláva voči nej nenávisť alebo opovrhovanie ňou, má byť potrestaný spravodlivým trestom."
Ako, to že Canon # 1369 neuplatňujú v týchto prípadoch?